Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012

Τα θέματα του νέου Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24 – 01 – 2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ενημέρωση για την λειτουργία και τα προβλήματα του Χ.Υ.Τ.Α. της 4ης Γ.ΕΝ. Αιτωλ/νιας (εισηγητής κ. Κολοζάκης Παναγ. – Δημ. Σύμβουλος).
2. Ενημέρωση για την στέγαση της λαϊκής αγοράς Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2012 του νομικού προσώπου “Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών-Βάσως Κατράκη” (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος).
4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2012 του νομικού προσώπου ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
5. Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης των Εθνικο-θρησκευτικών πανηγυριών Αγ. Συμεών, Αγ. Αγάθης και εκδηλώσεων νήσου Ντολμά κλπ. (Φεβρουάριος 2012) (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
6. Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής βάση του άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
7. Έγκριση πρότασης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου σχετικά με την Ιχθυόσκαλα (εισηγητής κ. Καλτσούλας Κων. Δημ. Σύμβουλος).
8. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2012 (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου έτους 2012 (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2012, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
11. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απ’ ευθείας διενέργειας όλων των προμηθειών έτους 2012, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
12. Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων-μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καλής εκτελέσεως υπηρεσιών έτους 2012, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
13. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της επιτροπής καλής εκτελέσεως υπηρεσιών έτους 2012 (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
14. Ορισμός συντονιστικής επιτροπής για το Εθνικό Διαδημοτικό δίκτυο Υγειών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (εισηγήτρια κα.Φούντα Μαρία – Αντιδήμαρχος).
15. Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής ισότητας (εισηγήτρια κα.Φούντα Μαρία – Αντιδήμαρχος).
16. Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού καταστ/τος σε Δ.Ε. Αιτωλικού (εισηγήτρια κα.Φούντα Μαρία – Αντιδήμαρχος).
17. Αποδοχή και κατανομή ποσού 40.708,84 € για επισκευαστικές ανάγκες σχολείων του Δήμου (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
18. Κατανομή πίστωσης 131.027,24 € από ΥΠ.ΕΣ. (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
19. Αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικής ΣΑΤΑ 2011 και κατανομή συμπληρωματικής ΣΑΤΑ 2012 (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
20. Αποδοχή και κατανομή ποσού 10.000,00 € για την καταβολή βοηθημάτων ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βοιωτικών αναγκών (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
21. Αποδοχή ποσού 3.000,00 € από ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. για το Κοινωνικό Παντοπωλείο (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
22. Αποδοχή και απόδοση ποσού 5.176,22 € στη «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου» για την υλοποίηση προγράμματος Σχολικών τροχονόμων (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
23. Έγκριση μετακινήσεων κ. Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Ελλάδα (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
24. Έγκριση μετακινήσεων κ. Δημάρχου στο εξωτερικό (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
25. Διαγραφή ποσού από Χ.Κ. (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
26. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Τσουνάκας Νικ. – Δημ. Σύμβουλος).
27. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Τσουνάκας Νικ. – Δημ. Σύμβουλος).
28. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 378/2011 απόφασής μας σχετικά με την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση με τίτλο “«Χάραξη – διαμόρφωση πεζοπορικής διαδρομής : Μονοπάτι Εξοδιτών Μεσολογγίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι»” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
29. Αίτημα της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας & Ακαρνανίας για την παραχώρηση του 1ου Παιδικού Σταθμού προκειμένου να αξιοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου ως Κέντρο Νεότητας (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος).
30. Αίτημα της Βυρωνικής Εταιρίας για την χορήγηση ποσού 800,00€ για την έκδοση τουριστικού – ιστορικού οδηγού του Δήμου (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
31. Μονομερής τροποποίηση της Σύμβασης Υπηρεσιών του έργου “Κατάρτιση σε πληθυσμό Τσιγγάνων και λοιπό πληθυσμό περιοχής ανάπλασης Δήμου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
32. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2011 (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).

33. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτων (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
34. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την σύνταξη της 05/2011 Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
35. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με μετατόπιση περιπτέρων – δημιουργίας νέας θέσης για μετατόπιση περιπτέρων (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
36. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση μελέτης του έργου “Πάρκο αναψυχής και παρατήρησης Νότιας Κλείσοβας” (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
37. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση μελέτης του έργου “Πάρκο αναψυχής και παρατήρησης Ανατ. Κλείσοβας” (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
38. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτηση Ε.Τ.Ε. Α.Ε. για τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων σε καταστήματά της στο Αιτωλικό και Νεοχώρι (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
39. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής εκτίμησης ακινήτου για ανταλλαγή οικοπέδου του κ. Γερασίμου Πανόπουλου του Κων/νου (εισηγητής κ. Καλτσούλας Κων. Δημ. Σύμβουλος).
40. Αντικατάσταση μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
41. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό-χορήγηση επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού του Κράτους, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010 (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
42. Επιλογή αναδόχων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
43. Απαλλαγή από καταβολή προσαυξήσεων του κ.Κούστα Θεοφάνη του Βασιλ. από σχέδιο πόλεως (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
44. Έγκριση Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Τσουνάκας Νικ. – Δημ. Σύμβουλος).
45. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 288/2011 απόφασής μας περί έγκρισης Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).
46. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
47. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2012 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου