Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Β'ΕΛΜΕ Αιτωλ/νίας:Πανεπιστημιακές σχολές Αγρινίου

          B΄ Ε.Λ.Μ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ


ΔΙΑΛΕΤΗ  7 – 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ   ΤΗΛ: 26410 24175   E-MAIL: belmeait@gmail.com   ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ: belmeait.blogspot.

ΘΕΜΑ: Πανεπιστημιακές σχολές Αγρινίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Β΄ ΕΛΜΕ Αιτω­λο­α­καρ­νανίας θεωρεί ανάλγητη κοινωνικά και απαρά­δε­κτη τη με­θόδευση που επιχειρείται για τη μεταφορά στην Πά­τρα των πα­νεπιστημιακών σχολών που λει­τουρ­γούν στο Αγρίνιο. Δυστυχώς πρόκειται για την κα­τάληξη της δυσμε­νούς προοπτικής που δια­νοί­χθη­κε μετά την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά», το 2013.
Υπενθυμίζουμε για μια ακόμη φορά πό­σος αγώ­νας και επιμονή απαιτήθηκαν για να επιτύχουμε τη λει­τουρ­γία αυ­τό­νο­μου ακα­δη­μαϊκού ι­δρύ­ματος στην πό­λη του Αγρινίου ― τον μοναδικό από τους μεγά­λους δή­­μους της χώρας που δε διέθετε πανεπι­στη­μι­α­κό ίδρυ­μα ― και σε μια πε­ρι­ο­χή η οποία στε­ρεί­ται ανά­λο­γων πο­λιτιστικών θεσμών. Τώρα επιδιώκεται ένα ασυγ­χώρητο πισωγύρισμα σε όλα τα επίπεδα.
Θεωρούμε το επιχείρημα του λειτουργικού κό­στους αβάσιμο και προσχηματικό, ενώ το πλήγμα και η υποβάθμιση που θα επέλθει στο μορφωτικό και πο­λι­τιστικό επίπεδο της περιο­χής από την απώλεια θα εί­ναι καίριο: θα εγκατα­λει­φθούν ποι­κίλες και ήδη δρο­μο­λο­γη­μένες δρά­σεις που αφορούν κυ­ρίως τον αρ­χαι­ολογικό πλούτο της περιοχής, ενώ θα χαθεί και η διαρκώς αναπτυσσόμενη επαφή της πα­νεπι­στη­μι­α­κής κοινό­τη­τας με τη ζωή της πόλης.
Εκφράζουμε τη λύπη μας για τη στάση απαξίωσης που τήρη­σαν στο παρελθόν οι πολιτικοί εκπρόσωποι της πε­ριοχής αλλά και για την πρόσφατη, πλειο­ψη­φού­σα από­φαση του δι­δακτικού προσωπικού, με την οποία στρέ­φει απρόσμενα τα νώτα στην τοπική κοι­νω­νία. Δεν προ­τι­θέ­μεθα ωστόσο να απε­μπο­­λήσουμε χω­ρίς πάλη ένα αγαθό που φαντάζει ως ένας από τους ση­μα­ντι­κό­τε­ρους ανα­πτυξιακούς μοχλούς για τον τό­πο μας ούτε και θα επιτρέψουμε την επανά­λη­ψη φαι­νο­μέ­νων υφαρ­πα­γής πανεπιστημιακών σχο­λών, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.
Τασσόμαστε υπέρ της συνεργασίας όλων για την επί­λυ­ση των εκκρεμών προβλη­μά­των, λειτουργικών ή τυπικών, προ­κειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πανε­πι­στη­μιακές σχολές θα πα­ρα­μεί­νουν και θα ρι­ζώ­σουν στην πόλη, αποκτώντας ξανά την αυτονομία τους. Αυ­τή άλλωστε είναι και η μόνη αποδεκτή προ­ο­πτι­κή προς την οποία οφείλει να κινηθεί και η επί­ση­μη Πο­λι­τεί­α. Κα­λού­με γι’ αυτό το σκοπό ολόκληρη την εκ­παι­δευτική κοι­νό­τητα να βρίσκεται σε ετοι­μό­τη­τα, τον δε Δήμο, τους το­πι­κούς φο­ρείς και ιδί­ως τους πο­λι­τι­κούς παρά­γο­ντες να αναλάβουν τις απα­ραί­τη­τες πρωτο­βου­λίες για τον συντονισμό και την κλι­μά­κω­ση των ενεργειών μας, προ­κει­μέ­νου να α­πο­φευ­χθεί το επι­χει­ρούμενο όνει­δος.ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Β΄ ΕΛΜΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ


                                                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας
        

              Αντώνης Μίκροβας                                             Γιάννης Ζησιμόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου