Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014

Εγγραφές στην ΕΠΑ.Σ. και Σ.Ε.Κ. ΟΑΕΔ Μεσολογγίου

Με δύο ειδικότητες θα λειτουργήσει για το σχολικό έτος 2014-2015 η ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ Μεσολογγίου και με δύο η Σ.Ε.Κ. ΟΑΕΔ (Πάροδος Σταυροπούλου, τηλ 26310 51013, 55788, 6980 288031).

Ειδικότητες της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Μεσολογγίου:
1) Μαγειρικής Τέχνης (25 μαθητές - τριες)
2) Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων (25 μαθητές – τριες)

Ειδικότητες της Σ.Ε.Κ. Μεσολογγίου
1. Τεχνίτης Εστιατορίου – Επισιτισμού (σερβιτόρος) είκοσι πέντε (25) μαθητές- τριες
2. Τεχνίτης Τουριστικών μονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – Εμπορευματογνωσία) είκοσι πέντε (25) μαθητές- τριες


          Οι σχολές ΕΠΑ.Σ. ανήκουν στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν.3475/06) που λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας, η φοίτηση σ' αυτές διαρκεί δύο (2) χρόνια (4 εξάμηνα) και παρέχεται εντελώς δωρεάν.  
ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑ.Σ. έχουν οι νέοι και οι νέες που:
Α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Λυκείου Γενικού ή Επαγγελματικού, ή Α’ Τάξης ΤΕΕ, ή Α’  Τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή ΤΕΛ ή Ενιαίων Λυκείων, ή είναι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΕ, ή ΕΠΑΛ, ή  ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας και
 Β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1991 έως 1998.


          Η φοίτηση στις Σ.Ε.Κ. έχει διάρκεια τριών (3) ετών και παρέχεται δωρεάν. Στη Σ.Ε.Κ. λειτουργούν οι Α ́, Β ́ και η Τάξη Μαθητείας. Στην Α ́ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι  κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στις ΣΕΚ έχουν οι νέες και οι νέοι που:
1) Κατέχουν Απολυτήριο Γυμνασίου (είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης).
2) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 1999 ( ηλικίας 15 έως 20 ετών).

          Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ – Σ.Ε.Κ.  Μεσολογγίου ΑΙΤΗΣΗ, από  4/7/2014 έως 18/7/2014 τις εργάσιμες μέρες, το ωράριο λειτουργίας της σχολής για τις αιτήσεις είναι από 8:30 έως και 15:00. Εάν κατά το ως άνω διάστημα δεν επιτευχθεί συμπλήρωση του προβλεπομένου αριθμού  εισακτέων, τότε η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί από 25/08/2014 έως τη συμπλήρωση των τμημάτων, ακόμη και μέχρι την παραμονή έναρξης των μαθημάτων.

          Η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
1) Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο ή φωτοτυπία επικυρωμένη) ή Πιστοποιητικό Σπουδών ή οποιονδήποτε άλλο σχολικό τίτλο που να αποδεικνύει τη μαθητική κατάσταση του υποψηφίου.
2) Πιστοποιητικό γέννησης (Δήμου ή Κοινότητας) ή επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας.
3) Εκκαθαριστικό εφορίας κηδεμόνα
4) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (για τους πολύτεκνους)
5) 2 φωτογραφίες

          Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια. Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπόμενου από την εγκύκλιο αριθμού, τότε θα ακολουθηθεί διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

ΕΠΑ.Σ – Σ.Ε.Κ.  Μεσολογγίου
Πάροδος Σταυροπούλου
τηλ 26310 51013, 55788, 6980 288031

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου