Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σχετικά με το«ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε.»

Συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου το ζήτημα της εκποίησης της περιούσιας της εταιρείας ΙΧΘΥΚΑ ΑΕ που θα τεθεί στην προσεχή γενική συνέλευση των μετόχων το Δεκέμβρη.  
Ο δήμαρχος Ιεράς πόλεως Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης, κατέθεσε την παρακάτω πρόταση η οποία μετά από διαλογική συζήτηση υιοθετήθηκε ομόφωνα. Η πρόταση που ψηφίστηκε αναφέρει:
Από τα έγγραφα που μας τέθηκαν υπόψη από τον εκκαθαριστή της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε.», στην οποία ο Δήμος μας είναι μέτοχος και διαπιστώνουμε τα εξής:
Ο εκκαθαριστής περάτωσε την διαδικασία της εκκαθάρισης της «ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε.» και προτείνει :
α) Τη μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας του ακινήτου της εταιρείας στο Ελληνικό Δημόσιο αντί συμβολικού τιμήματος ενός (1) Ευρώ, καθότι η εκκαθάριση δεν παράγει δημοσιονομικό όφελος για το Δημόσιο που είναι ο κύριος μέτοχος της εν λόγω εταιρείας αφενός και αφετέρου έτσι θα μειωθεί η αξία του ενεργητικού της εταιρείας ώστε να μπορεί να αγοραστούν είτε κάποια στοιχεία αυτής είτε το σύνολο αυτής.
β) Την μεταβίβαση της επικαρπίας του ακινήτου για 30 έτη - την οποία αποτιμά σε εύλογη αξία των 350.000 € όταν η πλήρη κυριότητα αποτιμάται στο ποσό του 1.100.000 € - και συγχρόνως η μεταβίβαση του συνόλου των υπόλοιπων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας σε τρίτον έναντι του ποσού των 350.000,00 €, ποσού ίσιου με την αποτίμηση της επικαρπίας, ώστε αφενός να ισοσκελιστεί ο τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης και αφετέρου να εξασφαλιστεί στον τρίτον η δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων της εταιρείας που ανέρχονται σε ποσό € 346.481,59.
Εκτός των ανωτέρω προς στο Δημοτικό Συμβούλιο, σας επισημαίνω και θέτω προς ενημέρωσή σας τα κάτωθι:
α) Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου ως καθολικός διάδοχος του πρώην καποδιστριακού Δήμου Οινιάδων συμμετέχει στο κεφάλαιο της «ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε.» κατέχοντας 5.512 μετοχές ονομαστικής αξίας κεφαλαίου 161.777,20, δηλαδή ποσοστό επί του κεφαλαίου 4,23%.
β) Ο Δήμος έχει χορηγήσει σε αυτή την εταιρεία τα μισθωτικά δικαιώματα αγρών επιφάνειας περίπου 950 στρεμμάτων (έως το 2014), στην περιοχή του Δημοτικής Ενότητας Οινιάδων.
Από τη μελέτη της πρότασης του εκκαθαριστή, της αναγκαιότητας του Δήμου μας για κατοχή περιουσιακών στοιχείων προς αξιοποίηση, εκτιμώντας τη γενική πολιτική και οικονομική κατάσταση αλλά και την ειδική οικονομική κατάσταση του Δήμου, ζητώ τη λήψη απόφασης η οποία να αποτρέπει την εκποίηση αυτής της περιουσίας σε τρίτο, που άλλωστε μέρος της είναι και δική μας περιουσία, και τη δυνατότητα να παρέμβω στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ώστε :
1) Να διασφαλίσουμε καταρχήν για τους Δημότες μας τα αγροτεμάχια που είχαν δοθεί για εκμετάλλευση απ’ αυτή την εταιρεία.
2) Να προτείνω την αγορά αυτής της εταιρείας από τον Δήμο μας, έναντι καταρχήν των 350.000 €, όπως διακρίνεται στην πρόταση του εκκαθαριστή. Για το ποσό αγοράς που τελικά θα συμφωνηθεί, ο δήμος θα συνάψει δάνειο αντίστοιχου ποσού με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για «επενδυτικούς σκοπούς». Σκοπός της αγοράς αυτού του περιουσιακού στοιχείου, θα είναι η αξιοποίηση του από την πλευρά του δήμου για αγροτουριστικές – οικοτουριστικές δράσεις και επενδυτικούς σκοπούς.
3) Να απαιτήσουμε την παραχώρηση στο Δήμο μας του κρατικού φυσικού ιχθυοτροφείου - Διβαριού που υπάρχει και δεν περιλαμβάνεται στην περιουσιακή κατάσταση της εκκαθάρισης.
4) Εφόσον αποφασίσουμε τα παραπάνω και λάβω τη σχετική εντολή, θα επισκεφθώ, ως επικεφαλής επιτροπής πριν την Γενική Συνέλευση την πολιτική ηγεσία στην ευθύνη της οποίας βρίσκεται η επιχείρηση αυτή, για να διασφαλιστεί η στάση του Δημοσίου επί της πρότασης μας, ώστε να μην παρουσιαστεί κάποια εμπλοκή στην Γενική Συνέλευση που θα λειτουργήσει κατά του Δημόσιου Συμφέροντος και κατ’ επέκταση του Δήμου μας.
5) Στην περίπτωση της μη δέσμευσης απο την πλευρά του δημοσίου επί των προτάσεων μας αυτών, τότε να μπλοκαρισθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων με κάθε δυνατό τρόπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου