Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013

«Η Ελλάς Ποτέ Δεν Πεθαίνει»

«Η Ελλάς Ποτέ Δεν Πεθαίνει»
Ellas Never Die (E.N.D)
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Ρήγα Φεραίου 109-Τρίπολη τκ 22100
Τηλ: 2710 242369                                
Ηλ. Ταχ.: info@ellasneverdie.org;

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΑ:
Θέμα: «Τράπεζα της Ανατολής Α.Ε.»

Αγαπητοί συνέλληνες,

            Επειδή δυστυχώς ορισμένοι κύκλοι, για δικούς τους και μόνο ιδιοτελείς σκοπούς, προσπάθησαν μέχρι σήμερα να απαξιώσουν την όλη προσπάθεια της οργανώσεώς μας «Η Ελλάς Ποτέ Δεν Πεθαίνει» Ellas Never Die (E.N.D), που έχει συσταθεί με αποκλειστικό σκοπό την διάσωση της πατρίδας μας από τις δαγκάνες των τοκογλύφων του διεθνούς κεφαλαίου μέσω των μετοχών της «Τράπεζας της Ανατολής Α.Ε.», η οποία έχει απορροφηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., μέρος των οποίων και είμαστε κάτοχοι, διά του παρόντος σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
            Διά της υπαριθμόν 11511Β/24 Ιουλίου 2012 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού του Πρωτοδικείου Αθηνών κυρίου Στέφανου Ξάφου και σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 6341/2012 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων), επιδώσαμε την ως άνω απόφαση, διά της οποίας ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ η αντίδικός μας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. να μας επιδείξει και να μας παραδώσει επικυρωμένα αντίγραφα όλων των σχετικών με την υποτιθέμενη εκκαθάριση της «Τράπεζας της Ανατολής Α.Ε.» εγγράφων.
            Εν συνεχεία της ανωτέρω ενέργειάς μας, διά της υπαριθμόν 11547Β/27 Ιουλίου 2012 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού του Πρωτοδικείου Αθηνών κυρίου Στέφανου Ξάφου επιδώσαμε προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Εξώδικη Πρόσκληση Δήλωση διά της οποίας την καλούσαμε όπως εντός τριών (3) ημερών να μας γνωρίσει τον ακριβή χρόνο και τόπο, σύμφωνα με το διατακτικό της ως άνω αποφάσεως.
Δυστυχώς όμως η  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ΟΥΔΕΠΟΤΕ απάντησε στο ανωτέρω εξώδικο και ΟΥΔΕΠΟΤΕ μέχρι σήμερα συμμορφώθηκε προς την υπ' αριθμόν 6341/2012 Απόφαση ως όφειλε.
Την 17η Δεκεμβρίου 2012 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. μέσω της Διεύθυνσης Γραμματείας Δ.Σ. και Εξυπηρέτησης Μετόχων ΕΤΕ, απάντησε σε εξώδικο κάποιου μετόχου στη τελευταία παράγραφο του οποίου αναφέρει: «Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σημειώνουμε τέλος ότι η Τράπεζα ουδέποτε αρνήθηκε επίδειξη εγγράφων, και έχει επανειλημμένα καλέσει τους αιτούντες της υπαρ. 6341/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για επίδειξη και για να λάβουν αντίγραφα, με δαπάνες τους, όπως προβλέπει αυτή.»
Διά της ως άνω δηλώσεώς του, το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδος ΨΕΥΔΕΤΑΙ ΑΣΥΣΤΟΛΩΣ προς βλάβη και ζημία των μετόχων της «Τράπεζας της Ανατολής Α.Ε.» μηδέ και Ημών εξαιρουμένων!
Την 19η Δεκεμβρίου 2012 η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. μέσω της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος απαντώντας σε αίτηση κατόχου μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής αναφέρει: «Σε απάντηση της από 29.10.2012 (ΑΠ ΔΕΠΣ ……./6.12.2012) αίτησης σας, με την οποία καλείτε την Τράπεζα της Ελλάδος, δια του Εισαγγελέως Πρωτοδικών..........,να σας παράσχει πληροφορίες για την εκκαθάριση της «Τράπεζας της Ανατολής Α.Ε.» καθώς και όλων των σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει περιέλθει στην Τράπεζα της Ελλάδος οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο.»
Να σημειωθεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. είναι η ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. όφειλε κατά τον νόμο να ενημερώνει καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης και μέχρι της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης την εποπτεύουσα αρχή γεγονός που δεν έγινε!
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή ως οργάνωση «Η Ελλάς Ποτέ Δεν Πεθαίνει» Ellas Never Die (E.N.D), ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ σε νομικές ενέργειες ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο μετοχών της «Τράπεζας της Ανατολής Α.Ε.», να επικοινωνήσει μαζί μας για από κοινού ενέργειες προς προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού λαού.
Για την
«Η Ελλάς Ποτέ Δεν Πεθαίνει» Ellas Never Die (E.N.D)


                                       Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου