Σάββατο 12 Μαρτίου 2016

Εξώδικο στον Δήμαρχο Ν.Καραπάνο ! Άρχισαν τα όργανα...Η προστασία του δημοσίου συμφέροντος και των δημοτικών συμφερόντων είναι πάνω από όλους μας.
Όταν ο κος Καραπάνος αρνείται πεισματικά, αλαζονικά και κατ´επανάληψη τους τελευταίους μήνες, ακόμη και να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα: "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ -ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ", τότε θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας,προκειμένου να τα υπερασπιστούμε.
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                               ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
                                             ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  1.  Δημοτικού Συμβούλου και  επικεφαλή Δημοτικού Συνδυασμού, κατοίκου Μεσολογγίου.
  2.  Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλή Δημοτικού Συνδυασμού, κατοίκου Μεσολογγίου.
  3.  Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλή Δημοτικού Συνδυασμού, κατοίκου Μεσολογγίου.
                                                  
                                                                      ΠΡΟΣ
Τον Δήμαρχο Ι.Π Μεσολογγίου με τη ιδιότητα του ως   Δημάρχου αλλά και ως προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Λιμένα με την επωνυμία «Μαρίνα Μεσολόγγι Α.Ε».
 Κύριε Δήμαρχε, με την ιδιότητα του Διοικητικού οργάνου και εκπροσώπου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ι.Π Μεσολογγίου αλλά και  αυτή του εποπτεύοντος του έργου «Τουριστικός Λιμένας Μεσολογγίου», αποστείλατε το με αριθμό πρωτοκόλλου 31/3-2-2015 έγγραφό σας, προς τους εταίρους του Φορέα Διαχείρισης τουριστικού Λιμένος Μεσολογγίου απευθυνόμενο, με το οποίο αποδέχεστε ότι δεν υφίσταται νόμιμη άδεια λειτουργίας, προβαίνετε σε μια σειρά διαπιστώσεων, επισημάνσεων και ερωτήσεων ήτοι εν ολίγοις τίθενται μια σειρά ζητημάτων τα οποία αναδεικνύουν  σωρεία παρανομιών και αυθαιρεσιών σχετικά με την επένδυση και το έργο του Τουριστικού Λιμένος Μεσολογγίου.
Στη συνέχεια σύμφωνα με το από 14-5-2015 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Λιμένα, ήτοι γενική συνέλευση μετόχων στην οποία συμμετείχατε ως διοικητικό όργανο και διορισμένος εκπρόσωπος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου, μετά από ψηφοφορία καταλάβατε, μαζί με τον ειδικό σας συνεργάτη κ Λεωνίδα Βλάχο,  θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα.
Συνακόλουθα με το πρακτικό με αριθμό 1/14-5-2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, συγκροτήθηκε σε σώμα αυτό για την επόμενη τριετία καταλαμβάνοντας ως Δήμαρχος και  εκπρόσωπος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου  τη θέση προέδρου και ο ειδικός σας συνεργάτης τη θέση του μέλους.
         Στη συνέχεια με το από 27-5-2015 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του φορέα καθορίστηκε και αμοιβή ύψους 1000 ευρώ μηνιαίως για εσάς και 700 ευρώ για τον ειδικό σας συνεργάτη.
Κατά συνέπεια ,ασκείτε από 14-5-2015 μέχρι σήμερα,  καθήκοντα προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης  Τουριστικού Λιμένα Μεσολογγίου και αμείβεστε με το ποσότων 1000 ευρώ μηνιαίως.
       Επειδή υπάρχει σαφέστατη σύγκρουση καθηκόντων και ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητάς σας ως Διοικητικού Οργάνου και Δημοσίου Υπαλλήλου με αυτή του  προέδρου φορέα  που ασκεί προδήλως παράνομες και αντικείμενες στο Δημοτικό  Συμφέρον, δραστηριότητες.
       Επειδή κατά παρέκκλιση της εμπορικής νομοθεσίας αναπτύσσει ανενόχλητα  εμπορική δραστηριότητα φορέας αν και φέρει ανέγκριτους ισολογισμούς  των ετών 2011,2012,2013 και 2014.
       Επειδή ο φορέας στον οποίο είστε πρόεδρος  βαρύνεται με βαρύτατες φορολογικές παραβάσεις που είχαν ως συνέπεια τον καταλογισμό προστίμων ύψους 1.000.000 ευρώ και πλέον από το Ελληνικό Δημόσιο.
        Επειδή κατά το άρθρο 8 του νόμου 4337/2015 στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες ως αυτουργοί ή συνεργοί εγκλημάτων φοροδιαφυγής θεωρούνται  οι πρόεδροι των Δ.Σ., οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.
        Επειδή με διάφορες προφάσεις και σκόπιμες αναβολές αρνείστε να φέρετε προς συζήτηση  στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου το θέμα της Μαρίνας.
 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ καθώς και με ρητή επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας και αυτών των κατοίκων του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου.
                                                                 ΖΗΤΟΥΜΕ
 Με την ιδιότητα σας πλέον ως προέδρου του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα αλλά και ως εποπτεύοντος διοικητικού οργάνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να μας εκφέρετε άποψη για τα διαλαμβανόμενα στο με αριθμό πρωτοκόλλου 31/3-2-2015 έγγραφό σας προς τους εταίρους του Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Λιμένος Μεσολογγίου, καθώς και να μας ενημερώσετε εγγράφως για τις ενέργειες που έχετε κάνει μέχρι σήμερα για την αποκατάσταση της νομιμότητας και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
Σε κάθε άλλη περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχει νόμιμη άδεια λειτουργίας, περιβαλλοντική αδειοδότηση, εγκεκριμένη μελέτη και πιστοποιητικό πυροπροστασίας κλπ,
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ     να απόσχετε άμεσα  από κάθε αντισυμβατική, αυθαίρετη, παράνομη  και καταχρηστική ενέργεια ή παράλειψη που δημιουργεί ανεξέλεγκτες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και  μετατρέπει ένα εργοταξιακό χώρο που δεν διαθέτει τις κατά νόμο άδειες λειτουργίας  σε εκτεταμένη εμπορική δραστηριότητα ήτοι δραστηριότητα που εγκυμονεί πέραν των άλλων και  τεράστιους κινδύνους για τη  σωματική ακεραιότητα και ασφάλεια των ιδιοκτητών σκαφών, των εργαζομένων και των επισκεπτών.
Να προχωρήσετε ,ως οφείλετε, άμεσα  στη σφράγιση του χώρου του εργοταξίου και στο σταμάτημα κάθε παράνομης δραστηριότητας και λειτουργίας καταστημάτων που δεν φέρουν εγκεκριμένη άδεια λειτουργίας  από το υπουργείο τουρισμού.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται όπως νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδώσει την παρούσα μετά του αντιγράφου του με αριθμό πρωτοκόλλου 31/3-2-2015 εγγράφου, στον Δήμαρχο Ι.Π Μεσολογγίου συγκοινοποιούμενη στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.
                                                           Ι.Π Μεσολογγίου 10/3/2016
                                                          Οι Εξωδίκως Δηλούντες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου