Παρασκευή 3 Μαΐου 2013

Αναλυτική επεξήγηση για το έργο "e-Kallikratis, στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου".

Στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 3661/1-6-2010  της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  και σύμφωνα με την με υπ’ αριθ.  136/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος μας κατέθεσε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  στον  Άξονα Προτεραιότητας "04 - Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας", αίτηση χρηματοδότησης για το έργο “e-Kallikratis, Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου”.
Την υπ’  αριθ. 20827/9-6-2011 αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου μας, προς την ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνόδευε Τεχνικό Δελτίο  με αναλυτική περιγραφή του φυσικού Αντικειμένου και των παραδοτέων καθώς και αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου, όπως προβλέπεται για κάθε έργο του ΕΣΠΑ.
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τον φάκελο των δικαιολογητικών  που κατέθεσε ο Δήμος, αξιολόγησε θετικά την αίτηση και προχώρησε στην ένταξη του έργου με την υπ αριθ. 2709/23-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Κατσιφάρα Απόστολου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα –Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι με κωδικό MIS 349608.
Κατόπιν τούτου ακολουθήθηκε όλη η διαδικασία που προβλέπεται για τα χρηματοδοτούμενα έργα. Αναλυτικά :
1)   Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθμ. 254/2011 απόφασή του αποδέχτηκε την απόφαση ένταξης του έργου
2)   Με την 295/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε η επιτροπή  διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών καθώς και η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.
3)   Με το υπ’ αριθμ. 4326/20-12/2011 Η ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση του έργου, με ανοιχτό διαγωνισμό, κατόπιν και της δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου μας (από 12-10-2011 έως και 11-11-2011)
4)   Οι όροι διακήρυξης του έργου εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή με την 17/2012 απόφασή της, η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 9517/509-13/2/2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
5)   Ακολουθήθηκε όλη η διαδικασία Δημοσιότητας του Ανοικτού Διαγωνισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία και το έργο Δημοπρατήθηκε στις 25/12/2012.  Η περίληψη διακήρυξης του Διαγωνισμού Δημοσιεύτηκε σε 5 Εφημερίδες, δύο Αθηναϊκές και τρείς τοπικές, (Εθνική Ηχώ, αρ. φύλλου 11480-16-2-2012, Δημοκρατική Ελεύθερη Φωνή Αιτ/νιας, αρ. Φύλλου 1134/16-2-2012, Συμπολιτεία αρ. φύλλου 3819/16-2-2012)  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων (αρ. φύλλου 67/17-2-2012) στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην ιστοσελίδα του Δήμου)
6)   Όλα τα στάδια αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με αντίστοιχες αποφάσεις, αναρτήθηκαν στη « Διαύγεια» και επικυρώθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
7)   Τέλος με το υπ αριθ. 1781/3-4-2013 έγγραφο του Περιφερειάρχη  Απ. Κατσιφάρα και αφού έγινε ο συνολικός έλεγχος των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από το Δήμο μας, διατυπώθηκε η Σύμφωνη Γνώμη για την Υπογραφή της Σύμβασης με τους αναδόχους που προέκυψαν από τον διαγωνισμό της 25η Απριλίου 2012.
8)   Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία.
Οι φάκελοι του έργου βρίσκονται στο γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για περισσότερη ενημέρωση
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει  :
       Την ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης, (όχι απλής ιστοσελίδας) μέσω της οποίας θα παρέχεται πληροφοριακό υλικό και on line υπηρεσίες του Δήμου, Η Διαδικτυακή Πύλη θα λειτουργήσει ως μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας και θα εξασφαλίσει την επαφή με τον πολίτη και την αλληλεπίδρασή του με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων του. Μεταξύ των ηλεκτρονικών συναλλαγών που θα παρέχονται μέσω της Δικτυακής Πύλης θα είναι:
     • Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πιστοποιητικών Δημοτολογίου,
     • Πληρωμή Δημοτικού Φόρου,
     • Αιτήματα & Καταγγελίες Πολιτών,
     • Ενημέρωση Δικαιούχων για τους τίτλους πληρωμής,
     • Ηλεκτρονικές Αιτήσεις για Βεβαιώσεις ΤΑΠ,
     • Πληρωμή Προστίμων ΚΟΚ,
     • Υπηρεσία ενημέρωσης του κοινού για πλήρωση θέσεων σε δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς της περιοχής και υποβολής της αντίστοιχης ηλεκτρονικής αίτησης.
       Σύστημα δωρεάν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του
Δήμου μέσω Ιντερνετ με χρήση της τεχνολογία VoIP.
       Την προμήθεια και εγκατάσταση βασικού εξοπλισμού στο Δήμο  (PCs, Printers, Scanners) για την ενημέρωση και τοπική λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης,
       Την εκπαίδευση των χρηστών που θα αναλάβουν την ενημέρωση της Δικτυακής Πύλης,
       Δράσεις προβολής και προώθησης της Διαδικτυακής Πύλης στην τοπική κοινωνία του Δήμου. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία ημερίδων, φυλλαδίων καθώς και εκθεσιακού περιπτέρου που θα λειτουργήσει 1 μήνα με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επίδειξη της λειτουργίας της Δικτυακής Πύλης υποστηριζόμενο από στέλεχος του αναδόχου,
       Επιτόπια υποστήριξη από τον Ανάδοχο για όλη τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας της Δικτυακής Πύλης. Η επιτόπια υποστήριξη θα περιλαμβάνει τη διάθεση Ειδικευμένου Τεχνικού που θα παραβρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου για συγκεκριμένη περίοδο κατά τη διάρκεια της Παραγωγικής Λειτουργίας της Δικτυακής Πύλης και θα είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και συντήρηση της Δικτυακής Πύλης αλλά και την μεταφορά τεχνογνωσίας στους υπαλλήλους του Δήμου σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης και συντήρησης της Δικτυακής Πύλης.
Η Διαδικτυακή Πύλη στο σύνολό της θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ανάπτυξη, ενοποίηση και πιστοποίηση δημοτικών διαδικτυακών τόπων» (ΦΕΚ Β 2147/26-9-11).
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης θα ακολουθούν το μοντέλο που πανευρωπαϊκά προτείνεται για την εξειδίκευση των υπηρεσιών «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government)»

Ενδεικτικά παρουσιάζουμε και άλλα έργα, που υλοποιούνται  με την ίδια χρηματοδότηση:
1)      στο Δήμο Πηνειού με τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 387.450,00 €
2)      στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ» . προϋπολογισμού 387.450,00 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου