Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

Η υγιής Μακροπεριφερειακή Στρατηγική «Αδριατική-Ιόνιο», κλειδί στην ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013
Δελτίο Τύπου
Η υγιής Μακροπεριφερειακή Στρατηγική «Αδριατική-Ιόνιο», κλειδί στην ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια

Στους βασικούς πυλώνες που εστιάζει η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αδριατική και το Ιόνιο (EUSAIR) και αφορούν τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, τις Μεταφορές, το Περιβάλλον και τον Τουρισμό, καθώς και τους δύο οριζόντιους άξονες την έρευνα -  καινοτομία και την ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας, επικέντρωσε την ομιλία του ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Σεμιναρίου για την Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αδριατική και το Ιόνιο (EUSAIR) που διοργανώνει η Διάσκεψη των Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) στην Κέρκυρα.
Ο Απ. Κατσιφάρας εκπροσωπεί την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), ως Α’ Αντιπρόεδρος της Διαπεριφερειακής Ομάδας «Αδριατική-Ιόνιο» που έχει δημιουργήσει η ΕτΠ με στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη της στρατηγικής για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από το τέλος του 2014, προβάλλοντας τις απόψεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών.
Συγκεκριμένα επεσήμανε πως «Η Στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου έχει καθοριστεί να εστιάσει σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αποτελείται από τους εξής θεματικούς πυλώνες: Θαλάσσιες Υποθέσεις και Αλιεία: «Προώθηση της καινοτόμου θαλάσσιας και παραθαλάσσιας ανάπτυξης», Μεταφορές: «Διασύνδεση της περιοχής», Περιβάλλον: «Διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος», και Τουρισμός: «Αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής», ενώ περιλαμβάνει και δύο οριζόντιους άξονες την έρευνα και την καινοτομία και την ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας. Και εδώ ακριβώς πρέπει να επικεντρωθούν και οι δικές μας προσπάθειες ως Περιφέρειες, δηλαδή στον προσεκτικό στρατηγικό σχεδιασμό για τη νέα προγραμματική περίοδο, προσπαθώντας να συμπεριλάβουμε τη μακροπεριφερειακή διάσταση για κάθε πρόκληση ή ευκαιρία που προσδιορίζουμε και η οποία εμπίπτει στο παραπάνω πλαίσιο (θεματικοί πυλώνες και οριζόντιοι άξονες) και για την οποία η αυξημένη συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας ή αμοιβαίου συμφέροντος».
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Κατσιφάρας αναφέρθηκε στη θέση της ΕτΠ τονίζοντας πως «οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές έγιναν για να επικεντρώνονται στις περιφερειακές προκλήσεις που τα επιμέρους κράτη μέλη αδυνατούν να αντιμετωπίσουν στο έδαφός τους, ή που είναι τόσο ιδιαίτερες στη συγκεκριμένη μακροπεριφέρεια που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και πρόσθεσε πως «η γνώση των τοπικών και των περιφερειακών αρχών όσον αφορά τις ανάγκες και τις δυνατότητες της περιοχής εφαρμογής μιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής, αποτελεί δομικό στοιχείο για τη χάραξη και την υλοποίηση της όποιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής».
Και συμπλήρωσε ο Περιφερειάρχης και Α’ Αντιπρόεδρος: «Το 2014 ξεκινά μια νέα περίοδος χρηματοδότησης της ΕΕ που παρέχει πολλές δυνατότητες για πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό έργο της στρατηγικής για την Αδριατική και το Ιόνιο. Βασικοί παράγοντες για την επιτυχία είναι αφενός η συνδιαμόρφωση ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού Σχεδίου Δράσης, που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ολόκληρης της μακροπεριοχής, και αφετέρου, να υπάρχει διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, πλήρης ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και ανάπτυξη ενός κοινού τρόπου λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να μπορούν οι διάφοροι φορείς (τοπικοί, περιφερειακοί, εθνικοί, ευρωπαϊκοί) να συμβάλλουν πραγματικά στην επιτυχή υλοποίηση της μακροπεριφερειακής στρατηγικής».
Παράλληλα, ο Απ. Κατσιφάρας υπογράμμισε τη σημασία που έχει η δεδομένη χρονική στιγμή τόσο για την Μακροπεριφερειακή Στρατηγική όσο και για τις ίδιες τις Περιφέρειες, καθώς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Σήμερα βρισκόμαστε στο πολύ κρίσιμο σημείο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου, ενώ παράλληλα προγραμματίζουμε για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020… Άρα, σήμερα είναι κρίσιμο να προγραμματίσουμε και να σχεδιάσουμε ώστε: από τη μία, τα Σύμφωνα Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα να παρέχουν υποστήριξη για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της Στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου, ενώ από την άλλη, τα κοινά προβλήματα και οι κοινές ευκαιρίες, όπως αυτές θα προσδιορίζονται στα ΣΕΣ και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των χωρών και των περιφερειών της περιοχής, να αποτελέσουν το αντικείμενο του Σχεδίου Δράσης της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου».
Το Διεθνές Σεμινάριο πραγματοποιείται σήμερα και αύριο (18-19 Νοεμβρίου) στην Κέρκυρα και έχει ως θέμα: «EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR): The Regions get involved» και σε αυτό συμμετέχουν εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος Αγγελόπουλος, η Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Δ.Ε. Διονυσία Μαράτου, καθώς και στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου