Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013

Επερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας της Ν.Δ. Θανάση Νταβλούρου σχετικά με το σκάνδαλο της «Μαρίνας»


H ερώτηση του απευθύνεται  προς την υπουργού Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και τον υπουργό Ναυτιλίας, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και  αναφέρει τα εξής:

«Κύριοι  Υπουργοί,
Μετά από διαγωνισμό που διενήργησε το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης  της ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) του Τουριστικού Λιμένα Μεσολογγίου, αναδείχτηκε πλειοδότης η εταιρεία με την επωνυμία « Κ/Ξ PJJMENNEN- Ι.Γ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»  και υπογράφτηκε η από 3/3/2009 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας  και του  Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τον  τότε Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης.
Στην ως άνω αναφερόμενη σύμβαση καθορίστηκε το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας ως μέτοχος και εποπτεύων του έργου  δημιουργίας Τουριστικού Λιμένα. Επίσης καθορίστηκε αναπροσαρμοζόμενο ετήσιο συμβατικό αντάλλαγμα ύψους  εξήντα τριών  χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα(63.480) ευρώ, προβλέφθηκε ότι η χρονική διάρκεια της παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης Τουριστικού Λιμένα Μεσολογγίου θα είναι σαράντα τρία (43) έτη και ότι, τα πάσης φύσεως έργα και εγκαταστάσεις  θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός τριών (3)ετών από την υπογραφή της σύμβασης.
Επίσης προβλέφθηκε στο άρθρο δεκατρία (13) της συμβάσεως  ότι για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων του Τουριστικού Λιμένος υπάρχει υποχρέωση καταβολής  στη Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, μέσα σε οκτώ(8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητικής επιστολής προς το Ελληνικό Δημόσιο ισόποσης με το 5% του προϋπολογιζόμενου συνολικού κόστους επένδυσης ,ήτοι ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ. Η παραβίαση του ανωτέρου άρθρου  και η μη καταβολή του ποσού της εγγυητικής επιστολής μέσα σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, επιφέρει  κατά το άρθρο δεκαεπτά (17) της συμβάσεως, την αυτοδίκαιη λήξη της παραχώρησης και την άμεση  έκπτωση της αναδόχου εταιρίας.
Ωστόσο παρά την ανάληψη των ανωτέρω υποχρεώσεων από την ανάδοχο εταιρεία και  την παρέλευση τεσσάρων(4) και πλέον ετών  δεν έχει τηρήσει καμία από τις ουσιαστικού χαρακτήρα συμβατικές της δεσμεύσεις παραλείποντας να προχωρήσει στην κατάρτιση και έγκριση περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, στην έκδοση των σχετικών αδειών για την εκτέλεση και  την ολοκλήρωση του έργου, στην κατάθεση της εγγυητικής επιστολής  ύψους 400.000 ευρώ και στην καταβολή του μεγαλύτερου μέρους του συμβατικού ανταλλάγματος . Αντιθέτως με την σκανδαλώδη   ανοχή των επιφορτισμένων οργάνων ελέγχου και άσκησης δημόσιας εξουσίας ,επί τετραετία και πλέον ασκείται παράνομη εμπορική δραστηριότητα εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της τοπικής οικονομίας και των καταναλωτών-πελατών νοθεύοντας το ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό και καταστρατηγώντας κάθε έννοια νομιμότητας.
Περαιτέρω με την υπ. Αριθμ. 5588/4-4-2012 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού τροποποιήθηκε η προηγούμενη  υπ’ αριθ. Τ/1421/07 04 97 Υπουργική Απόφαση χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα Μεσολογγίου και παραχωρήθηκε επιπλέον χώρος για την δημιουργία Τουριστικού Λιμένα γεγονός που προκάλεσε διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον.
Παρά ταύτα σύμφωνα με δημοσιεύματα αντί να προχωρήσει η έκπτωση και η αποβολή των παρανομούντων ιδιωτών από τον χώρο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επιχειρείται η επιβράβευση αυτών με την υπογραφή νέας σύμβασης παραχώρησης και εκμετάλλευσης και του νέου χώρου για τη δημιουργία Τουριστικού Λιμένος.
Ήδη τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν κατά απολύτως νόμιμο τρόπο  υπερσύχρονες Μαρίνες όπως αυτή της Πάτρας ιδιοκτησίας του ΟΛΠΑ ΑΕ με δυνατότητας ελλιμενισμού τετρακοσίων πενήντα (450) σκαφών και της Λευκάδας δυνατότητας ελλιμενισμού εξακοσίων πενήντα (650) σκαφών. Οι ως άνω αναφερόμενες μαρίνες διαθέτουν ολοκληρωμένα έργα υποδομής, οι εγκαταστάσεις τους  και οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους  βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα ,αποδίδοντας στο Ελληνικό Δημόσιο σημαντικά έσοδα και προβάλλουν κατά τον καλύτερο τρόπο την τουριστική βιομηχανία της χώρας.
                                           
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Τα ερωτήματα που θέτει ο Αχαιός βουλευτής, είναι τα εξής:
1)      Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να σταματήσει η παράνομη και αυθαίρετη εμπορική δραστηριότητα στον Τουριστικό Λιμένα Μεσολογγίου η οποία καταστρατηγεί κάθε έννοια ελεύθερου και θεμιτού  ανταγωνισμού σε σχέση με τις αναφερόμενες ως άνω νόμιμες μαρίνες της περιοχής;
2)     Τι προτίθεστε να κάνετε για την επιβαλλόμενη αποβολή των παρανόμων και την επαναδημοπράτηση του χώρου στο Λιμένα Μεσολογγίου, για τη δημιουργία επιτέλους σύγχρονου και ανταγωνιστικού Τουριστικού Λιμένος υλοποιώντας το σχέδιο του Πρωθυπουργού για προσέλκυση επενδυτών και ουσιαστική ανάπτυξη;
3)      Τι θα κάνετε σχετικά με την απόδοση ευθυνών στα αρμόδια διοικητικά όργανα που κατά προφανή παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και της υποχρέωσής τους να προασπίσουν το Δημόσιο Συμφέρον διευκόλυναν και ανέχτηκαν την ως άνω παράνομη δραστηριότητα;
4)       Σκοπεύετε να διεκδικήσετε την αποκατάσταση της ζημίας την οποία υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο από την χρόνια παράνομη δραστηριότητα (παράνομη είσπραξη τελών ελλιμενισμού, φοροαποφυγή , μη καταβολή  συμβατικών ποσών κλπ) ;
Πηγή : http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/229538
http://www.dete.gr/news.php?article_id=178749

1 σχόλιο: