Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

Μείωση δημοτικών τελών απο τον Δήμο ΙΠ Μεσολογγίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μείωση δημοτικών τελών κατα 35% απο τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για ευπαθείς ομάδες (τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, οικογένειες με ΑΜΕΑ & μακροχρόνια άνεργους).

Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που ακολουθεί ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, αποφάσισε να προχωρήσει σε μειώσεις των τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 35%, για τις κατοικίες όπου διαμένουν:

1. οικογένειες με τρία(3) παιδιά τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2011 έως 20.000,00€
2. οικογένειες με τέσσερα (4) παιδιά τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2011 έως 25.000,00€
3. οικογένειες με πέντε(5) παιδιά και άνω τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και έχουν οικογένειες με τρία(3) παιδιά τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2011 έως 35.000,00 €
4. οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2011 έως 20.000,00€ που έχουν ένα τουλάχιστον μέλος τους με αναπηρία >ή =67%.
5. άτομο με αναπηρία >ή = 67% που ζει μόνο του(χωρίς οικογένεια) και του οποίου το ατομικό εισόδημα για το 2011 είναι< έως 16.500,00 € μείωση 35%
6. μακροχρόνια άνεργοι μείωση 35%. Ειδικότερα αυτή η κατηγορία αφορά σε ανέργους οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν συμπληρώσει 12 συνεχείς μήνες ανεργίας, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
·      είναι ηλικίας 25 έως 65 ετών
·      Ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι στο όνομά τους
·      Από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το οικ. έτος 2012 προκύπτει ότι το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα για το 2011 ήταν μικρότερο των 6.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 500,00€ για κάθε προστατευόμενο μέλος(άνεργος-η σύζυγος, τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία)
Όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, καταβάλουν κανονικά τα τέλη μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και στο τέλος κάθε εξαμήνου , τους επιστρέφεται από το Δήμο το 35% των καταβληθέντων τελών, εφόσον αποδεδειγμένα εξακολουθούν να είναι άνεργοι και προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Αν στη διάρκεια του εξαμήνου, ο δικαιούχος πάψει να είναι άνεργος, αυτομάτως παύει να ισχύει η σχετική μείωση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (Συμπληρώνεται στον Δήμο)
2. Επικυρωμένο Φωτ/φο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Ε1, Ε9, Ε2 και Εκκαθαριστικά των δύο τελευταίων ετών (Επικυρωμένα φωτ/φα)
4. Εάν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση τότε υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση σε καμία Δ..Ο.Υ.
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
8. Η ιδιότητα του πολυτέκνου & τρίτεκνου αποδεικνύεται από Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
9. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου απαιτείται Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του (67% και άνω).
10. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι θα γνωστοποιεί στο Δήμο οποιαδήποτε αλλαγή (π.χ. αλλαγή τ.μ., χρήσης ακινήτου κ.λ.π.)
11. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ

          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση απο 10 εως 23 Δεκεμβρίου 2013 στη κα Κουτσαφτη (Κ. Τρικούπη 7, Μεσολόγγι)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου