Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Πρόσκληση στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π Μεσολογγίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17–12–2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.           Λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. – Δημ. Σύμβουλος).
2.           Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων από σχέδιο πόλεως Αφών Σπυρόπουλου (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
3.           Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας για το θεσμό “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021” (εισηγητής κ.Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος).
4.           Χρηματοδότηση μεγάλων πολιτιστικών πρωτοβουλιών του Δήμου (εισηγητής κ.Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος).
5.           Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόταση των εκκαθαριστών για ΙΧΘΥΚΑ  (εισηγητής κ.Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος).
6.           Ενημέρωση σχετικά με προβλήματα υδροδότησης της Δ.Ε Αιτωλικού (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. – Δημ. Σύμβουλος).
7.           Ενημέρωση σχετικά με προβλήματα ηλεκτροδότησης για την εύρυθμη λειτουργία της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. – Δημ. Σύμβουλος).
8.           Ενημέρωση σχετικά με αίτημα συλλόγου “Φίλοι κτήματος Τρικούπη” περί προβλημάτων ιδιοκτησιακού καθεστώτος (εισηγητής κ.Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος).
9.           Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
10.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αρδευτικό έργο περιοχής Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
11.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Η/Μ μελέτη αποκατάστασης Ξενοκρατείου διατηρητέου κτιρίου και αλλαγή χρήσης του σε χώρο μουσείου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
12.       Απαλλοτρίωση χώρου σε Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου για τη διεξαγωγή εθιμικών ιππικών αγώνων (εισηγητής κ.Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος).
13.       Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013 (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
14.       Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
15.       Αποδοχή και απόδοση ποσού στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για  την  υλοποίηση προγράμματος Σχολικών τροχονόμων (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
16.       Αποδοχή και κατανομή ποσού για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
17.       Αποδοχή και κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων του Δήμου (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
18.       Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση αποζημιώσεων επικειμένων στο Τ.Π. & Δ. (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
19.       Έγκριση παραλαβής της μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων του 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
20.       Έγκριση 1ου ΑΠΕ  και Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου “Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
21.       Έγκριση διαγραφής οφειλών-ποσών από Χ.Κ. (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
22.       Έκπτωση εγγυητικής επιστολής  (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
23.       Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με χωροθέτηση πιάτσας ΤΑΧΙ σε οδό Χονδροδήμου (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
24.       Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διευκόλυνση και προστασία πεζών (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
25.       Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. – Δημ. Σύμβουλος).

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ν. Κασσαβέτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου